กาญจนดิษฐ์เดงกีโมเดล: 3 ปีของความมุ่งมั่นในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกด้วยระบบเฝ้าระวังฯ ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน

...

อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอำเภอที่มีพื้นที่ใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 117 หมู่บ้าน 13 ตำบล โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน 17 แห่ง 1 PCU โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ และ อสม. 2,340 คน ในการดูแลแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกแก่ประชากรในความรับผิดชอบ จำนวน 107,640 คน์

ทั้งนี้ได้มีการดำเนินการแก้ปัยหาโรคไข้เลือดออกโดยใช้ “กาญจนดิษฐ์เดงกีโมเดล” มาตั้งแต่ปี 2560 ถึงปัจจุบัน รวม 3 ปี มีเป้าหมายในการดำเนินการให้เกิดทุกครัวเรือน จึงได้มีการดำเนินการทบทวน ติดตามประเมิน และฟื้นฟูสมรรถนะแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับของพื้นที่ทั้งอำเภออย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น เครือข่ายสุขภาพอำเภอกาญจนดิษฐ์โดย นายเชิด ทองสุข สาธารณสุขอำเภอกาญจนดิษฐ์ ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้มีการทวนสอบการดำเนินการของระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลาย และการทำนายหมู่บ้านพื้นที่เสี่ยงโรคไข้เลือดออก ด้วยโปรแกรม http://surat.denguelim.com/index.php โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เกี่ยวข้องของศูนย์เฝ้าระวังฯ ระดับตำบลเข้าร่วม จำนวน 47 คน
นับว่าเป็นความเข้มแข็งที่เป็นต้นแบบของการนำของพื้นที่ในระดับอำเภอที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และใช้หลักการทางวิชาการในการทำงานเชิงวิชาชีพ